Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SOUČASNÝ PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB PRODÁVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO OBCHODU POSITREX.COM

 

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

LEVEL, s.r.o.

IČ: 47469374

IDČ: CZ47469374

se sídlem: Náchod, Plhovská 1997, PSČ: 547 01

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2701

email: eshop@positrex.com

telefon: +420 491 446 611

www.level.systems

(dále jen „Prodávající“),

1.2.  Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese eshop.positrex.com (dále je „internetový obchod“).

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.  Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Informace o zboží a cenách

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

●      prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

●      vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

3.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

3.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 3.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

     4. Zákaznický účet

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

     5. Platební podmínky a dodání zboží

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

●      bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 19708551/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Náchod

●      bezhotovostně platební kartou

●      bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,

●      dobírkou v hotovosti při předání zboží,

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

5.8. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce.

5.9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.11.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.[Miroslav 1] 

5.14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

●      ode dne převzetí zboží,

●      ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

●      ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

6.3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

●      poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

●      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

●      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

●      dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

●      v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

●      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

●      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

●      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

●      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

●      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

●      výměnu za nové zboží,

●      opravu zboží,

●      přiměřenou slevu z kupní ceny,

●      odstoupit od smlouvy.

7.4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

●      pokud má zboží podstatnou vadu,

●      pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

●      při větším počtu vad zboží.

7.5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

7.10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

7.11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Doručování

8.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

8.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

10.9. Tyto VOP jsou platné a účinné  od 18.10.2018 a v plném rozsahu nahrazují veškeré dříve vydané VOP vztahující se k prodeji zboží prodávaného prostřednictvím elektronického obchodu eshop.positrex.com

 


DODATEK KE VŠEOBECNÝM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MONITOROVÁNÍ POSITREX))) ZAKOUPENÝCH SOUČASNĚ S GPS JEDNOTKOU PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO OBCHODU ESHOP.POSITREX.COM

 

Tento Dodatek ke Všeobecným obchodním podmínkám (dále jen “DVOP”) upravuje vztahy při poskytování služeb definovaných níže obchodní společností LEVEL, s.r.o., IČ: 474 69 374, se sídlem Náchod, Plhovská 1997, PSČ: 547 01, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2701, (dále jen „Poskytovatel“), příjemci služby (dále jen „Účastník“), na základě smlouvy o střežení a monitorování vozidel, uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a jsou pro smluvní strany závazné.

 

11. Předmět Smlouvy

11.1. Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníku služby systému elektronického monitorování Positrex))) a Účastník se zavazuje platit Poskytovateli za poskytnuté služby dohodnutou cenu.

12. Systém Positrex)))

12.1. Systémem Positrex))) se rozumí soubor technického a programového vybavení, který zajišťuje průběžný sběr informací o poloze objektu a dalších parametrů z objektu a přenos těchto informací na centrální server, kde jsou data k dispozici promítnutá do mapových podkladů pro Účastníka a případně i centrální dispečink zabezpečení, je-li služba střežení Smlouvou sjednána, a to prostřednictvím webové aplikace na url adrese  www.positrex.eu (dále jen „Webová aplikace  Positrex)))“) nebo prostřednictvím mobilních aplikací pro mobilní telefony a tablety na platformách iOS (Apple) a Android..

13. Uzavření smlouvy

13.1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Účastníkem může být uzavřena:

a. kliknutím na tlačítko “Odeslat objednávku” v aplikaci elektronického obchodu eshop.positrex.com

b. registrací Účastníka k odběru služeb ve Webové aplikaci Positrex))) (www.positrex.eu), a to k okamžiku dokončení registrace.

13.2. Uzavřením smlouvy Účastník potvrzuje, že se seznámil s tímto DVOP a Ceníkem služeb a vyslovuje s nimi svůj souhlas.

14. Uzavření smlouvy spotřebitelem

14.1. V případě, že smlouvu uzavírá Účastník, který je spotřebitelem ve smyslu zákona, považuje se registrace k odběru služeb na Webové aplikaci Positrex))) zároveň za souhlas s poskytováním služeb před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v délce 14 dnů. V takovém případě má Poskytovatel právo i při odstoupení Účastníka, který je spotřebitelem, od smlouvy na uhrazení poměrné části služeb, vyčerpaných do okamžiku odstoupení od smlouvy. Uzavřením smlouvy zároveň Účastník, který je spotřebitelem, potvrzuje, že mu byla s dostatečným předstihem podána sdělení před uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením zákona na ochranu spotřebitele. 

15. Obsah smlouvy

15.1. Smlouva je vždy zároveň tvořena VOP, tímto DVOP, Ceníkem služeb a podmínkami jednotlivých služeb, byly-li takové podmínky Poskytovatelem zvlášť stanoveny. V případě existence rozporu podmínek v jednotlivých dokumentech mají přednost ta ustanovení, která jsou obsažena v dokumentu dle následujícího pořadí (a) vlastní smlouva, (b) podmínky jednotlivých služeb, byly-li stanoveny, (c) Ceník služeb, (d) VOP, tento dodatek k VOP. 

16. Změny smlouvy a konfigurace služeb

16.1. Uzavřenou smlouvu, včetně smlouvy uzavřené v písemné formě, má Účastník možnost změnit telefonicky nebo emailem s pracovníky Poskytovatele, kteří požadované změny do Webové aplikace Positrex))) zadají. Změna smlouvy je účinná od okamžiku elektronického potvrzení změny smlouvy. Předešlé smlouvy s nižším pořadovým číslem tím pozbývají platnosti.

17. Komunikace a heslo

17.1. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen komunikovat s Poskytovatelem prostřednictvím kontaktů, které si strany určily ve smlouvě. V případě, že bude Poskytovatel požádán o poskytnutí služby prostřednictvím jiného než sjednaného telefonního čísla, je Poskytovatel oprávněn požadovat sdělení hesla, je-li heslo Účastníkem aktivováno. Bez sdělení hesla není Poskytovatel povinen službu poskytnout. Heslo je rovněž nezbytné pro komunikaci prostřednictvím Webové aplikace Positrex))) (www.positrex.eu) a případnou změnu konfigurace služeb.

17.2. Účastník je povinen uchovat heslo v tajnosti a chránit jej před vyzrazením a zneužitím, rovněž je povinen chránit před zneužitím telefonické a emailové kontakty. Odpovědnost za vyzrazení a zneužití hesla a/nebo telefonických a emailových kontaktů nese Účastník. V případě ohrožení bezpečnosti či ztrátě hesla a/nebo telefonických a emailových kontaktů je Účastník povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele a provést jejich změnu.

17.3. Má se za to, že osoba, která se při komunikaci s Poskytovatelem prokazuje sjednaným heslem, je osobou oprávněnou k provedení změn konfigurace služeb a ke sjednání změn smlouvy za osobu Účastníka.

18. Zpřístupnění služby

18.1. Poskytovatel je povinen zpřístupnit služby, k jejichž plnění se zavázal, do 10 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, resp. od změny smlouvy, není-li dále uvedeno jinak.

18.2. V případě sjednání služby Positrex))) budou Účastníkovi rovněž sděleny přístupové údaje Webové aplikace systému Positrex))).

18.3. Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby, a to až do 10. (desátého) kalendářního dne následujícího po řádném zaplacení splatného závazku Účastníkem. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáleží.

19. Vymezení předmětu plnění

19.1. Vozidlem/objektem monitoringu se rozumí vozidlo nebo jiný pohyblivý či statický objekt, který je zařazen do elektronického systému monitorování Positrex))) a je specifikován smlouvou, případně byl do elektronického systému monitorování Positrex))) zařazen změnou konfigurace služeb Webové aplikace  Positrex))).

19.2. Předmětem monitorovací služby Positrex))) je přístup k on-line lokalizaci objektu v ČR a/nebo EU a/nebo Svět (dle zvolené služby) a to prostřednictvím sítě internet včetně doprovodných služeb, jejichž přesný výčet je uveden na smlouvě.

20. Práva a povinnosti smluvních stran

20.1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle DVOP. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Účastníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování služeb s dostatečným předstihem.

20.2. Pokud je Poskytovateli předem známa skutečnost nutného přerušení poskytování služeb, bude o této skutečnosti včas Účastníka informovat. Tato povinnost se nevztahuje na skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 20.7., 22.7. a 26..4.

20.3. Poskytovatel právně neodpovídá za obsahovou náplň API ani za činnosti, které jsou Účastníkem prostřednictvím požitků jemu poskytnutých prováděny.

20.4. Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé Účastníkovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat apod. – a to zejména:

i.         při zásahu vyšší moci (např. povodeň, požár, zemětřesení, válka...), třetích osob (pokud tyto osoby nejednají z popudu poskytovatele), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.),

ii.         v případě využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem (tím se mimo jiné rozumí i stav, kdy je přístup k systému získán využitím slabých míst či chyb, které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních poskytovatele dodaných třetími stranami),

iii.         v případě, že účastníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním tohoto DVOP nebo příslušné smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení smlouvy apod.,

iv.         v případě, že Účastníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním tohoto DVOP nebo příslušné smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití účastníka,

v.         v případě, že Účastníkovi nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli služby účastníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím účastníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců.

vi.         v případě skutečností uvedených v ustanovení 20.1., 20.5., 20.7., 20.9.. a 22.7.

20.5. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které účastník šíří v rozporu s těmito Pravidly. Vyžadují-li si to závažné okolnosti (zejména zákony České republiky, ohrožení stability systému apod.), má poskytovatel právo v případě uložení takovýchto dat v rámci poskytnuté služby webhosting taková data vymazat, a to včetně veškerých záloh.

20.6. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesplněním jiných povinností účastníka, vyplývajících z obecně platných předpisů.

20.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě porušení tohoto DVOP ze strany účastníka.

20.8. Účastník je povinen pro účely zřízení služeb předložit poskytovateli pravdivé a úplné informace. Za tyto informace uvedené při registraci plně odpovídá včetně všech případných důsledků na základě chybných informací vzniklých. Účastník je dále povinen udržovat údaje uvedené pro účely zřízení služeb úplné, aktuální a pravdivé prostřednictvím administrace údajů v klientské sekci. V případě, že uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnému stavu, je poskytovatel oprávněn poskytované služby pozastavit.

20.9. Pokud není vzájemnou písemnou dohodou stanoveno jinak, Účastník nesmí:

20.9.1. využívat služeb poskytovatele k ukládání nebo přenosu dat, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i zveřejňování odkazů (linků) na data tohoto charakteru,

20.9.2. vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení sítě nebo jiné části systému Poskytovatele či třetích osob,

20.9.3. vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala zájmy či dobré jméno třetích osob nebo Poskytovatele,

20.10. Účastník je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) ke svému systému před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je Účastník povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení.

20.11. Při nedodržení ustanovení 20.09, a 20.10. odpovídá účastník za veškeré vzniklé škody, které tímto způsobí, a to i včetně ušlého zisku.

21. Garance dostupnosti – SLA

21.1. Poskytovatel garantuje kontinuální měsíční provoz poskytovaných služeb dle následujících podmínek:

21.1.1.     dostupnost webové aplikace Positrex))) minimálně 98,333 %, přičemž za dostupnost je považována funkčnost webové aplikace za předpokladu funkční konektivity pracovní stanice do sítě Internet,

21.2. Pokud budou garantované parametry překročeny, může účastník nejpozději do 1 měsíce uplatnit nárok na slevu poměrné části měsíční ceny služby.

21.3. Pokud budou garantované parametry překročeny o více než 48 hodin, může účastník nejpozději do 1 měsíce uplatnit nárok na odpuštění celého jednoho měsíčního poplatku.

21.4. Garance se vztahuje výhradně na výpadky či poruchy, které byly prokazatelně způsobeny ze strany Poskytovatele. Rozhodujícím je monitoring Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za poruchy způsobené mimo jeho serverovnu (tedy poruchy třetích stran cestou k účastníkovi).

21.5. Garance dostupnosti se nevztahuje na zásah vyšší moci (např. povodeň, požár, zemětřesení, teroristický útok, válka), třetích osob (s výjimkou osob jednajících z popudu poskytovatele), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.) a na skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 20.1., 20.5., 20.7., 22.7. a 26.4.

22. Cena a platební podmínky

22.1. Cena služeb je stanovena smlouvou nebo jinou dohodou a řídí se aktuálním Ceníkem služeb. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou (dále jen „měsíční paušál“) a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na eshop.positrex.com.

22.2. Cena služeb je splatná na základě faktury – daňového dokladu. Faktura je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období.

22.3. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200,- Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknul. Pokud nárok na zaplacení ceny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročí, bude vyúčtován k poslednímu dni zúčtovacího období.

22.4. Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu-daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. V případě, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena v měsíci nejblíže následujícím po uzavření Smlouvy.  Účastník souhlasí s elektronickým doručením emailem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Emailová adresa pro komunikaci ohledně fakturace je  fakturace@level.systems nebo helpdesk@level.systems.

22.5. Faktury – daňové doklady pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 14 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele. V případě, že Účastník bude požadovat zaslání faktury – daňového dokladu v listinné formě, zavazuje se zaplatit Poskytovateli částku ve výši 80,- Kč bez DPH za každou jednotlivou fakturu zaslanou v listinné formě.

22.6. V případě prodlení Účastníka s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky.

22.7. Při neuhrazení úplaty do data její splatnosti je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb. Účastník je v takovém případě upozorněn e-mailem ze strany Poskytovatele. Při překročení termínu splatnosti o 14 dnů jsou následně poskytované služby pozastaveny.

22.8. Poskytovatel je oprávněn k pozastavení poskytování služeb i v případech, že Účastník je v prodlení s platbou jiných služeb Poskytovatele.

22.9. Obnovení poskytování služeb, pozastavených na základě ustanovení čl. 22.7., je možné pouze po prokazatelném uhrazení veškerých dlužných úplat a žádosti Účastníka o obnovení poskytování služeb.

22.10. Pokud nebyla úplata uhrazena po dobu delší než 30 kalendářních dní od data splatnosti, je tato skutečnost považována za vážné porušení smluvních podmínek.

22.11. Účastník vyjadřuje souhlas s tím, že za znovuobnovení poskytování služeb opakovaně pozastavených z důvodu porušení smluvních podmínek může být Účastníkovi účtována částka do výše 500,- Kč bez DPH.

22.12. Pro případ prodlení Účastníka s úhradou částek dle předchozích odstavců je Účastník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání platby na účet Poskytovatele nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

22.13. Pokud je Poskytovatel v prodlení s poskytováním svých služeb je Účastník oprávněn žádat vrácení části paušální ceny ve výši poměrné částky připadající na každý započatý den prodlení. Jiná náhrada (např. náhrada škody a ušlého zisku) nemůže být poskytnuta.

22.14. Účastník tímto výslovně prohlašuje, že nejsou a nemohou být splněny zákonné předpoklady dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen „zákon o DPH“), pro to, aby se Poskytovatel stal ručitelem za nezaplacenou daň. Účastník je povinen plnit řádně a včas své daňové povinnosti vzniklé souvislosti s touto smlouvou. Účastník je povinen oznamovat Poskytovateli bez zbytečného odkladu ohrožení schopnosti Účastníka plnit své daňové povinnosti dle zákona o DPH, jakož i hrozící možnost vzniku či vznik daňových nedoplatků dle zákona o DPH na straně Účastníka. Účastník je rovněž povinen v nejbližším možném termínu informovat Poskytovatele o skutečnosti, že:

(i) bylo správcem daně zahájeno řízení o vydání rozhodnutí o tom, že Účastník je nespolehlivým plátcem daně ve smyslu §106a zákona o DPH

(ii) správce daně vydal rozhodnutí o tom, že Účastník je nespolehlivým správcem daně ve smyslu §106a zákona o DPH.

23. SIM karta

23.1. Na základě uzavřené smlouvy je poskytnuta Účastníkovi do užívání SIM karta jako součást služby. Tato SIM karta je vložena v komunikační jednotce a je vlastnictvím Poskytovatele. Účastník není oprávněn po dobu trvání smlouvy se SIM kartou jakkoliv manipulovat. Účastník je povinen SIM kartu vyjmout a nepoškozenou vrátit Poskytovateli nejpozději v den ukončení trvání smlouvy, přičemž za splnění povinnosti SIM kartu vrátit se považuje její odeslání poštou v poslední den lhůty k vrácení.   

23.2. Pro případ neoprávněné manipulace se SIM kartou a/nebo při nesplnění povinnosti vrátit SIM kartu Poskytovateli má Poskytovatel právo na paušalizovanou náhradu škody (smluvní pokutu) proti Účastníkovi ve výši 350,- Kč. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost náhrady škody, která v souvislosti s neoprávněnou manipulací se SIM kartou Poskytovateli vznikla, a to v rozsahu převyšujícím zaplacenou smluvní pokutu.

24. Kontrola komunikačních jednotek – řešení poruchy

24.1. Účastník odpovídá za zajištění komunikační jednotky před působením vnějších vlivů včetně neoprávněných zásahů a za stav napájení komunikační jednotky.

25. Odpovědnost Poskytovatele

25.1. Účastník bere na vědomí, že služby poskytované Poskytovatelem na základě smlouvy zvyšují bezpečnost majetku před neoprávněnými zásahy, pomáhají předcházet trestné činnosti a v případě spáchání trestné činnosti napomáhají jejímu odhalení a zmírňují její následky. Poskytovatel proto nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost za škody, které Účastníku či třetím osobám vznikly neoprávněným zásahem do jejich práv ze strany pachatelů trestné činnosti či třetích subjektů neoprávněně jednajících proti právům Účastníka či třetích osob. Zejména Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Účastníku či třetím osobám v důsledku nevypátrání vozidla.

25.2. Účastník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služeb dle Smlouvy.

26. Trvání Smlouvy

26.1. V případě využívání služby Positrex))) se smlouva uzavírá na dobu neurčitou s možností smlouvu vypovědět vždy k poslednímu dni každého roku trvání smlouvy, a to tak, že písemnou výpověď je třeba druhé smluvní straně doručit nejpozději měsíc před tímto datem.

26.2. Od smlouvy je možno jednostranně odstoupit v případě jejího hrubého porušení kteroukoliv smluvní stranou. Za hrubé porušení smlouvy se považují především, nikoliv však výlučně, případy, kdy Účastník nezaplatí služby v termínu splatnosti, Účastník poruší hrubě povinnost uloženou mu smlouvou, případně pokud bude proti Účastníkovi zahájeno insolvenční řízení, bude na jeho majetek prohlášen konkurz či pokud Účastník vstoupí do likvidace.

26.3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností v případě vážného porušení smluvních podmínek ze strany účastníka, zejména v případech uvedených v ustanovení čl. 20.9.,, 20.10. a 22.10..

26.4. Skutečnosti uvedené v ustanovení č. 20.1., 20.2., 20.4., 20.5. a 20.7. se nepovažují za prodlení poskytovatele s plněním závazku.

27. Doručování

27.1. Dokumenty, které mají být doručeny v listinné podobě (dále jen „Písemnosti”) budou doručovány na adresu uvedenou ve smlouvě či na jinou adresu pro doručování, která bude druhé straně oznámena s dostatečným předstihem. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem, kdy druhá strana tuto písemnost obdrží. Písemnost se považuje za doručenou rovněž okamžikem, kdy ji adresát odmítne převzít nebo desátým dnem od uložení zásilky na poště, a to i v případě, že se adresát na adrese pro doručování nezdržuje a o zaslání příslušné Písemnosti nedozvěděl. Pokud se vrátí zásilka s Písemností jako nedoručitelná (např. s poznámkou, že adresát se v místě nezdržuje, nenachází, nesídlí, je neznámý nebo se odstěhoval bez udání nové adresy) má se za to, že příslušná Písemnost byla doručena dnem vrácení takové zásilky bez ohledu na to, zda se adresát o zásilce dozvěděl či mohl dozvědět.

27.2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel., e-mail, korespondenční adresa apod.).  

28. Ochrana osobních údajů

28.1. Poskytovatel se při své činnosti řídí nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění Smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu Smlouvy. Účastník uzavřením Smlouvy uděluje Poskytovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v databázích Poskytovatele. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či doplnění a po ukončení účinnosti  této smlouvy také právo na jejich výmaz v systémech poskytovatele v tom rozsahu, jaký umožňuje platná legislativa.

28.2. Uživatel prohlašuje, že je seznámen s tím, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy Poskytovatel kontinuálně provádí lokalizaci vozidla a tuto zaznamenává. S uvedeným Uživatel bez výhrad či připomínek souhlasí a uzavřením smlouvy prohlašuje, že uvedenou skutečnost nepovažuje za zásah do svých osobnostních či jiných práv. Uživatel je povinen na tuto skutečnost upozornit třetí osoby, kterým svěří vozidlo k užívání, a vyžadují-li toho zvláštní právní předpisy, je povinen vyžádat si souhlas těchto osob.

28.3. Uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, které poskytl nebo poskytne pro účely plnění Smlouvy mohou být Poskytovatelem zpracovávány a uchovávány v rozsahu potřebném pro účel Smlouvy. Podpisem Smlouvy Uživatel potvrzuje, byl informován ve smyslu čl. 6 a 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že může svůj souhlas kdykoli odvolat.

29. Závěrečná ustanovení

29.1. Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Účastníkem se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

29.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny tohoto DVOP, a to z důvodu závažných změn vyvolaných např. změnou právních předpisů či technologickými změnami majícími podstatný vliv na poskytování služeb dle smlouvy. V případě takové jednostranné změny však má Účastník právo smlouvu vypovědět ve lhůtě 30 dnů od oznámení takové změny. V případě, že výpověď učiněna nebude, má se za to, že Účastník vyslovil se změnou DVOP souhlas.

29.3. Aktuální znění tohoto DVOP je zveřejněno na internetových stránkách poskytovatele. Případné odchylky od tohoto DVOP  musejí být učiněny písemnou formou.

29.4. Poskytovatel má ve smyslu ustanovení § 1752, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právo jednostranně změnit znění DVOP. O takové skutečnosti bude informovat Účastníky prostřednictvím svých  internetových stránek a současně zašle notifikaci o změně DVOP na fakturační email Účastníka, který je evidován ve webové aplikaci Positrex))). V případě, že Účastník vysloví nesouhlas s novým zněním DVOP zkracuje se výpovědní lhůta uvedená v čl.  26.1. těchto VOP na 14 kalendářních dnů.

29.5. Zaplacením poplatku na základě účetního dokladu vystaveného po změně znění DVOP, vyjadřuje Účastník souhlas s novým zněním DVOP.

29.6. Účastník prohlašuje, že se podrobně seznámil s technickými informacemi poskytovatele uveřejněných na internetových stránkách poskytovatele www.positrex.eu a www.positrex.com.

29.7. Tento DVOP vytváří a specifikuje smluvní vztah smluvních stran a je nedílnou součástí písemné smlouvy, pokud je taková smlouva podepsána (ve smyslu ustanovení čl. 13.1. DVOP). Tento DVOP je platný a účinný  od 18.10.2018 a v plném rozsahu nahrazuje veškeré dříve vydané DVOP vztahující se k poskytování služeb elektronického monitoringu Positrex))) prodaných prostřednictvím elektronického obchodu eshop.positrex.com.